Jak se oddlužit

V dnešní nelehké době se do dluhů můžete dostat jedna dvě. Stačí si vzít půjčku, špatně odhadnout svoje možnosti a problém je na světě. Opozdíte se splátkou, narostou penále a najednou dluhy postupně narůstají do astronomických rozměrů. Vymahači stojí za dveřmi, exekutora máte za zády a vám i při sebevětší snaze zůstává tak sotva na chleba s máslem. A přitom žádnou rozumnou cestu k uhrazení nevidíte… Ještě jednu šanci máte: požádat soud, aby vás oddlužil. Zní to možná hezky, avšak podmínky jsou tvrdé. Během pěti let musíte splatit alespoň třetinu všech dluhů, zbytek bude navždy zapomenut a odpuštěn. Jdete do toho? Pět let budete sice živořit, ale bez stresu a v úplném klidu, exekutoři ani vymahači si na vás nepřijdou. Pojďme se tedy podívat na to, jak se jednou provždy zbavit dluhů.

Nejprve si ujasněte základní pojmy:

 • dlužník – osoba, která má dluh a je povinna jej uhradit věřiteli
 • věřitel – osoba či instituce, která někomu poskytla půjčku (vyžaduje plnění závazku po dlužníkovi)
 • závazek – představuje určitou povinnost, kterou má dlužník vůči věřiteli
 • dluh – označuje povinnost splnit závazek, jedná se o předmět vztahu mezi dlužníkem a věřitelem
 • pohledávka – je to, co má dlužník uhradit; jedná se o nárok věřitele na plnění od dlužníka

Zkrátka: Věřitel je ten, komu je dlužník povinen uhradit svůj závazek. Věřitel má pohledávku za dlužníkem a dlužník má dluh vůči věřiteli.

Co je oddlužení neboli osobní bankrot

Oddlužení neboli tzv. osobní bankrot je řešením především pro ty dlužníky, kteří se do platební neschopnosti dostali v důsledku běžné činnosti, tedy zejména z provozu domácnosti. To znamená, že o oddlužení můžete požádat, pokud jste si nabrali různé spotřebitelské půjčky, krátkodobé úvěry a podobně, které už prostě nezvládáte splácet.

Vyhlášení osobního bankrotu (oddlužení) je možné také v podnikatelské sféře, ovšem osoby samostatně výdělečně činné musí splňovat daleko více podmínek. V prvé řadě je nutné mít souhlas věřitele, o jehož pohledávku se jedná a nebo se může jednat o pohledávku věřitele, která zůstala nezaplacena v předcházejícím insolvenčním řízení z důvodu zrušení konkurzu pro nedostatečný majetek dlužníka.

Soud povolí vyhlášení osobního bankrotu, pokud:

 • máte stálý příjem a v průběhu pěti let jste schopni splatit alespoň 30 % závazků
 • máte závazky alespoň ke dvěma věřitelům
 • jste v prodlení se splácením více než 30 dní minimálně u dvou věřitelů
 • nedokážete dluhy uhradit a tudíž se nacházíte v platební neschopnosti

Jednotlivé podmínky oddlužení (osobního bankrotu) jsou přesně stanovené insolvenčním zákonem. Jestliže jste se například do platební neschopnosti dostali kvůli jedinému dluhu, šanci na oddlužení nemáte.

O oddlužení lze požádat i v případě, že nemáte všechny dluhy 30 dnů po splatnosti. Pokud svoje závazky zatím plníte, avšak splátky jsou tak vysoké, že je do budoucna nemůžete zvládnout, nemusíte zbytečně na nic čekat a můžete rovnou žádat o osobní bankrot. Uvědomte si, že čím dříve učiníte potřebné kroky k oddlužení, tím nižší dluhy budete platit.

Jste schopni zaplatit alespoň 30 % dluhů?

Minimální hranice, kterou musí dlužník v oddlužení uhradit je 30 % z celkové výše stávajících dluhů. Pokud však nedokáže tuto podmínku splnit, je možné se případně s věřitelem dohodnout, zda by souhlasil s tím, že v oddlužení obdrží méně.

Dlužná částka se strhává:

 • z platu, mzdy, důchodu, mateřské, rodičovského příspěvku, příspěvku na bydlení, stipendií
 • případně je možno splácet pomocí příspěvku třetí osoby a to tzv. darovací smlouvou nebo smlouvou o důchodu
 • a nebo můžete zpeněžit svůj majetek – nemovitost, vozidlo, spoření, cenné papíry, podíl ve společnosti atd.

Na živobytí vám měsíčně zůstane jen nezabavitelná částka, která se skládá z nezabavitelného minima a malé části mzdy. Pokud během pětiletého období přijdete k nějakému neočekávanému příjmu, např. vyhrajete ve sportce nebo něco zdědíte, budete muset i tyto peníze použít na vyrovnání dluhu. Když nějaký příjem zatajíte, zamlčíte část dluhů nebo se případně budete dál zadlužovat, soud okamžitě oddlužení zastaví.

Jak a kde žádat o oddlužení

Jestliže jste si orientačně propočetli svoje měsíční příjmy a základní výdaje, a vychází vám, že byste dokázali v pětiletém období pokrýt alespoň třetinu svých dluhů, splňujete jednu ze základních podmínek osobního bankrotu. Můžete tedy začít uvažovat o podání návrhu na oddlužení. Abyste však nepohořeli na formální chybě, nechte si raději poradit od odborníka. Špatně zpracovaný návrh na oddlužení, který neobsahuje všechny  náležitosti, soud automaticky zamítne.

Společností nabízejících oddlužení je hodně, ne vždy ale poskytují dobré služby, proto buďte obezřetní. Dejte na reference v různých diskuzích na internetu, poptejte se známých, zapátrejte na sociálních sítích. Zpracování insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení provádí za úplatu také advokáti, notáři a insolvenční správci. Ale není nezbytně nutné platit za věc, kterou ve stejné kvalitě můžete získat i zadarmo. Funguje řada neziskových organizací a bezplatných občanských poraden, kde s vámi žádost o oddlužení sepíší.

Návrh na povolení oddlužení krok za krokem

Návrh na povolení oddlužení podává vždy jen dlužník sám (nemůže ho za dlužníka podat nikdo jiný) současně s insolvenčním návrhem ke krajskému soudu podle místa trvalého bydliště. Zákon určuje podání návrhu na povolení oddlužení na předepsaném formuláři, který zveřejňuje Ministerstvo spravedlnosti (možno stáhnout na internetu). Daný formulář přesně vymezuje, co uvést a jaké přílohy připojit. V návrhu na oddlužení objasníte, jak k úpadku došlo, uvedete všechny závazky a dluhy a také jakou variantu oddlužení upřednostňujete. Zda-li splátkový kalendář nebo zpeněžení majetku. V prvním případě přijdete o většinu svých příjmů (zůstane jen nezabavitelné minimum) na příštích pět let, v druhém případě přijdete o veškerý majetek.

Jestliže dluhy vznikly v době manželství a odpovídáte za ně oba dva, je nejlepší podat návrh společně jako manželé. Vyhnete se tak dalším soudům a exekucím proti druhému z vás.

Návrh na povolení oddlužení musí dle zákona obsahovat:

 • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat
 • údaje o očekávaných příjmech v následujících pěti letech
 • údaje o příjmech za poslední tři roky
 • návrh způsobu oddlužení a nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší
 • seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dlužník předložil
 • listiny dokládající údaje o příjmech za poslední tři roky
 • písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se s dlužníkem dohodl, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží bude nižší než 30 % jeho pohledávky

Nebude-li návrh na povolení oddlužení obsahovat všechny povinné náležitosti, dostanete od soudu sedmidenní lhůtu na opravu. Když uplyne marně, soud návrh zamítne.

Insolvenční soud může návrh na povolení oddlužení zamítnout, jestliže:

 • dojde k závěru, že sledujete nepoctivý záměr
 • hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek (ledaže věřitelé s nižším plněním sami souhlasí)
 • dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení

Návrh podaný, co bude následovat?

Je-li návrh podaný, soud v řádu několika hodin vyhodnotí, zda-li neobsahuje žádné formální chyby a vydá vyhlášku o insolvenčním řízení, kterou uveřejní v insolvenčním rejstříku a na úřední desce soudu. Od tohoto okamžiku se rozbíhá insolvenční řízení, takže se nemůže provádět exekuce (i když je nařízená) a exekutoři i věřitelé musí přestat vymáhat pohledávky mimo insolvenční řízení. V případě, že soud návrh na oddlužení zamítne, může vymáhání pokračovat.

Jakmile soud vyhoví insolvenčnímu návrhu a rozhodne o úpadku dlužníka, můžou se věřitelé přihlašovat se svými pohledávkami. Mají na to 30 dnů od chvíle, kdy je zahájeno insolvenční řízení. Nakonec se uskuteční tzv. schůze věřitelů, na které se rozhodne, jakou formou bude oddlužení probíhat. Možnosti jsou dvě: splátkový kalendář a nebo prodej majetku dlužníka. Pokud se věřitelé na schůzi nedostaví a nebo se vůbec nevyjádří, rozhodne o způsobu oddlužení soud. V praxi zpravidla zvítězí splátkový kalendář.

Po celou dobu na vás dohlíží insolvenční správce

Na průběh oddlužení dohlíží po celé pětileté období insolvenční správce, který je stanovený insolvenčním soudem. Soud vybírá ze seznamu insolvenčních správců, který vede Ministerstvo spravedlnosti. Jeho úkolem je vyvinout co největší úsilí k tomu, aby věřitelé byli uspokojeni v co největším rozsahu. Insolvenčnímu správci ale musíte za jeho práci platit! Proto může soud na začátku oddlužení dlužníkovi nařídit, aby zaplatil zálohu na insolvenční řízení. Samotnou výši zálohy soud posuzuje na základě nepříznivé situace dlužníka, vždy případ od případu.

Povinností dlužníka je především vydělávat a informovat insolvenčního správce o veškerých případných změnách – změna zaměstnání, stěhování, dědictví, atd. Když v průběhu oddlužení přijdete nečekaně k penězům (dar, výhra v loterii), máte rovněž za povinnost to insolvenčnímu správci nahlásit  a veškeré peníze použít na splacení dluhu. Zatajením příjmu si nijak nepomůžete, insolvenční správce na to přijde a soud oddlužení zastaví. Totéž se stane, i když se budete dál zadlužovat a nebo nepřiznáte všechny dluhy. Pokud jako dlužník zůstanete bez práce, musíte ji aktivně shánět a snažit se všemi možnými způsoby alespoň si něco přivydělat, třeba formou brigády.   

Dlužník je rovněž povinen každých šest měsíců předkládat insolvenčnímu správci přehled příjmů za uplynulé období.

Zbytek dluhů se odmaže

Po pěti letech živoření na hranici životního minima a dodržování všech zákonem stanovených podmínek, insolvenční řízení končí rozhodnutím soudu o splnění oddlužení. Poté můžete podat návrh na osvobození od splácení dluhů, které jsou již nad rámec zaplacené jedné třetiny. Obecně tedy platí, že dlužníkovi jsou smazány všechny dluhy z minulosti až do okamžiku schválení oddlužení. A můžete znovu začít s čistým štítem, od nuly. Restart života se podařil.

Napsat komentář