Oddlužení OSVČ: Z podnikání zbyly jenom dluhy?

Podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) a trápí vás neustále narůstající dluhy, které ohrožují fungování firmy? Pozvolna se propadáte do platební neschopnosti a přestáváte mít závazky a výdaje pod kontrolou? Tato nepříjemná situace jistě nemusí být důvodem k ukončení podnikatelské činnosti. Ještě pořád můžete dostat druhou šanci a poučit se z chyb. Vyhlášením osobního bankrotu se exekutoři a vymahači stáhnou do ústraní a vy opět očistíte dobré jméno firmy. Získáte nový prostor a čas na to, abyste stávající dluhy v klidu splatili a zároveň se mohli věnovat rozvoji svého podnikání. Oddlužení OSVČ je oproti oddlužení fyzické osoby mnohem náročnější a obtížnější proces, proto je rozhodně na místě přenechat veškeré záležitosti kvalifikovaným odborníkům. Dokážete ale splnit tvrdé podmínky insolvenčního zákona?

Jak se může podnikatel (OSVČ) zbavit dluhů

Novelizací insolvenčního zákona v roce 2014 došlo k zásadním změnám vůči dlužníkům podnikatelům a od této doby je možno provádět oddlužení i u osob samostatně výdělečně činných. Tím pro podnikatele svitla naděje, že se jednou provždy zbaví dluhů, které vznikly z podnikání. Aby však soud insolvenci povolil, musíte být v prvé řadě schopni naplnit základní podmínky osobního bankrotu. Sice vám na živobytí bude zůstávat po dobu pěti let jen životní minimum, ale pokud splatíte minimálně třetinu svých závazků věřitelům, zbytek dluhů vám bude prominut. A můžete začít znovu s čistým štítem.

Oddlužení OSVČ lze řešit dvěma způsoby:

  • osobním bankrotem
  • konkurzem

Osobní bankrot OSVČ

Osobní bankrot je pro dlužníka (OSVČ) daleko výhodnější než konkurz. Podmínky oddlužení zůstávají v podstatě stejné jako při insolvenci fyzických osob: musíte mít závazky alespoň ke dvěma věřitelům, které jsou minimálně 30 dnů po splatnosti a v následujících pěti letech musíte být schopni uhradit nejméně 30 % z celkového objemu všech dluhů.

Prvním krokem k oddlužení OSVČ je podání perfektně zpracovaného návrhu na povolení oddlužení k místně příslušnému soudu. V něm dlužník uvede jaký způsob oddlužení preferuje, avšak konečné rozhodnutí je na insolvenčním soudu. Buď dojde ke zpeněžení majetku a nebo se dluhy splatí prostřednictvím splátkového kalendáře. V případě, že nemáte dostatečné příjmy ani majetek, soud žádost zamítne.

Při stanovení splátkového kalendáře je celkový příjem dlužníka tvořen provozováním samostatné výdělečné činnosti, důchodem, mateřskou, nemocenskou a dalšími dávkami sociálního charakteru. Počítají se také příjmy z pronájmu, akcií, cenných papírů, atd. V případě, že je váš příjem příliš nízký, může vám na měsíční splátky dluhů přispívat třetí osoba, avšak tuto skutečnost je třeba na základě právních podkladů doložit soudu.

Máte-li movitý či nemovitý majetek, jehož hodnota dokáže pokrýt alespoň 30 % pohledávek věřitelů a navíc odměnu a výdaje insolvenčního správce, máte velkou šanci, že vám soud oddlužení schválí.

Pokud soud rozhodne o způsobu oddlužení formou splátkového kalendáře, výše měsíční splátky se počítá z příjmů pomocí daňového přiznání, které podnikatel získává ze svého podnikání. Dlužníkovi pak zůstává pouze životní minimum nezbytné pro život.

Konkurz

Konkurz je druhým způsobem oddlužení OSVČ, který je možný v případě, že má dlužník nějaký majetek. Na rozdíl od osobního bankrotu, kdy je vám 70 % závazků navždy odpuštěno, u konkurzu dluhy nezanikají. Jestliže soud vydá prohlášení o konkurzu, dojde k zabavení majetku dlužníka, ten je následně prodán v dražbě a z výtěžku prodeje jsou pak uspokojeny jednotlivé pohledávky věřitelů. Pokud je ale hodnota majetku natolik nízká, že nestačí na pokrytí všech závazků dlužníka, zbývající dluhy nezanikají a jsou nadále spláceny například postižením dlužníkovi mzdy až do jejich úplného zaplacení.

Jaké závazky z podnikatelské činnosti nelze oddlužit?

Insolvenční zákon povoluje podnikající fyzické osobě (OSVČ), aby oddlužila své závazky z podnikatelské činnosti. Nesmí se však jednat o závazky, u kterých je uvedeno dlužníkovo IČO, například nesplacený podnikatelský úvěr nebo neuhrazená faktura a dále pak o dluhy  na zdravotním a sociálním pojištění, nedoplatky na daních vzniklé za dobu podnikání, atd.

Podáním návrhu nesmíte sledovat nepoctivý záměr

Pokud si vezmete půjčku nebo úvěr na své jméno, kterou ani nezačnete splácet a na vlastní žádost okamžitě vstoupíte do insolvenčního řízení, může soud nabýt dojmu, že tímto sledujete nepoctivý záměr a návrh na povolení oddlužení zamítne.

Žádost o osobní bankrot rovněž nemohou podat osoby, které byly v posledních pěti letech odsouzeny za majetkovou trestnou činnost (podvod, zpronevěra, krádež). Na ostatní delikty se toto omezení nevztahuje.

2 komentáře k “Oddlužení OSVČ: Z podnikání zbyly jenom dluhy?

Napsat komentář