Osobní bankrot: Jak probíhá oddlužení?

Každá situace má řešení a dluhy jsou jednou z nich. Když už nevíte kudy kam, můžete požádat soud o oddlužení a vyhlásit osobní bankrot. V tu chvíli vám přestanou exekutoři zvonit u dveří a věřitelé budou muset vyčkat na rozhodnutí insolvenčního soudu. Samotné oddlužení však vyžaduje určité admnistrativní kroky, jejichž bezchybnost je pro vás zárukou úspěšnosti u soudu. Proto je určitě na místě obrátit se na odborníky, kteří vás nejen seznámí s tím, jak probíhá oddlužení, ale zároveň vás provedou celým procesem insolvence od začátku až do konce. Tyto kvalifikované služby nabízí řada oddlužovacích společností, případně jakákoli bezplatná finanční poradna. Ovšem ne každý návrh na povolení oddlužení je automaticky soudem schválen, vždy záleží na konkrétních okolnostech případu.

Jak vyhlásit osobní bankrot

Osobní bankrot má jasně daná zákonná pravidla, a proto není možné formou oddlužení vyřešit jakékoli vaše závazky. V prvé řadě musí být splněna podmínka mnohosti věřitelů, to znamená, že máte dluhy alespoň ke dvěma věřitelům, s jejichž úhradou jste v prodlení minimálně 30 dní po splatnosti. Dále musíte dostatečně vydělávat, abyste byli schopni v následujících pěti letech uhradit alespoň 30 % všech svých závazků.

Jestliže tedy dokážete podmínky insolvenčního zákona naplnit, můžete podat žádost o oddlužení. Pojďme se tedy blíže podívat na to, jak probíhá oddlužení.

Podání návrhu na povolení oddlužení

Celý složitý proces osobního bankrotu nastartujete tím, že podáte insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení ke krajskému soudu dle místa svého trvalého bydliště. Žádost se podává na předepsaném formuláři (možno stáhnout na internetu), kde mimo jiné vyplníte údaje o očekávaných příjmech v následujících pěti letech, údaje o příjmech za uplynulé tři roky, objasníte, co je příčinou vaší bezvýchodné situace a navrhnete soudu způsob oddlužení. K žádosti je rovněž nutné doložit všechny požadované dokumenty a listiny.

Zahájení insolvenčního řízení

Po podání návrhu na povolení oddlužení je tato informace do dvou hodin zveřejněna prostřednictvím insolvenčního rejstříku, čímž je zahájeno insolvenční řízení. Od tohoto okamžiku se zastaví veškeré exekuce a vymáhání ze strany věřitelů, a všichni účastníci řízení musí vyčkat na rozhodnutí soudu. Insolvenční soud má lhůtu 15-ti dnů na to, aby rozhodl o úpadku dlužníka a určil způsob jeho řešení formou oddlužení.

Rozhodnutí soudu o povolení oddlužení

Při povolení oddlužení soud stanoví, že se dlužník nachází v úpadku a zároveň vyzve věřitele, aby přihlásili své pohledávky za dlužníkem do insolvenčního řízení ve lhůtě 30-ti dní. Soud rovněž určí osobu insolvenčního správce, který má za povinnost zajistit si přehled o všech pohledávkách věřitelů a o dlužníkově majetku.

Schůze věřitelů

Součástí rozhodnutí soudu o povolení oddlužení bývá zpravidla také svolání schůze věřitelů a určení termínu jejího konání. Na této schůzi mají věřitelé především projednat formu oddlužení, která má být řešením úpadku dlužníka. V praxi však velmi často nastává situace, že se věřitelé nesejdou a nebo se ani nedokáží mezi sebou dohodnout, a tak veškeré kompetence potom přechází na soud. Insolvenční soud nakonec rozhodne o způsobu oddlužení tak, aby byla uspokojena co největší část pohledávek věřitelů.

Forma oddlužení

Existuje několik způsobů, jak probíhá oddlužení. Buď jako dlužník máte natolik hodnotný majetek, že jeho zpeněžením lze pokrýt minimálně 30 % pohledávek věřitelů (včetně poplatků a odměny insolvenčního správce) a nebo můžete dluhy postupně splácet ze svých příjmů. V případě, že by vám ani měsíční příjmy na oddlužení nestačily, může se na splátkách dluhu podílet i další osoba, což je ovšem nutné na základě právních podkladů řádně doložit soudu.

Ke splátkovému kalendáři se soud přiklání ve většině případů, a tak dlužníkovi nezbývá nic jiného, než pět let žít jen z minimální nezabavitelné částky. Přitom insolvenčními srážkami není postižena jen dlužníkova mzda, ale také každý neočekávaný příjem jako je dědictví, dar, výhra v loterii, atd. odchází na splátky dluhů věřitelům.

Po pěti letech bez dluhů

Jestliže se vám podaří během pěti let splatit alespoň třetinu svých závazků a přitom dodržet veškeré podmínky dané insolvenčním soudem, mohou vám být po této době zbývající dluhy navždy odpuštěny. Konec oddlužení nastává rozhodnutím soudu o splnění oddlužení, na jehož základě musíte ještě požádat o osvobození od placení zbytku pohledávek. Jestliže soud vaší žádosti vyhoví, nikdo z věřitelů už nemůže vůči vám nárokovat svoji pohledávku. Tím pádem jsou vám všechny dluhy z minulosti navždy smazány.

2 komentáře k “Osobní bankrot: Jak probíhá oddlužení?

Napsat komentář