Jak nejlépe na společné oddlužení manželů

Je úplně jedno, kdo v manželství nadělá dluhy, patří oběma partnerům, stejně a nerozdílně. I když dluh vznikl jen jednomu z manželů, lze jej uhradit i z majetku ve společném jmění manželů (SJM). Za předpokladu, že by byla pro tyto dluhy vedena exekuce, lze do této exekuce přibrat i druhého manžela a zaplatit dluh ze společného jmění. Z toho důvodu, osobní bankrot neboli oddlužení jen jednoho z manželů neřeší finanční situaci celé rodiny. Případné exekuce totiž vždy postihnou druhého z manželů. Proto insolvenční zákon pamatuje i na společné oddlužení manželů a umožňuje podání společného návrhu na povolení oddlužení.

Osobní bankrot pro manžele

Osobní bankrot je pro manžele, kteří nezvládají splácet svoje dluhy, nejméně bolestivým řešením rodinného rozpočtu. Avšak do společného oddlužení nemohou partneři, kteří spolu žijí jako druh a družka, přestože třeba mají společný majetek. Podmínkou pro společné oddlužení manželů je především skutečnost, že ke dni podání návrhu byli tito dlužníci prokazatelně manželé. Druh a družka musí žádost o povolení oddlužení podat každý samostatně. Dluhy, které v manželství nadělal jen jeden z manželů a druhý třeba o nich ani nevěděl, patří oběma manželům. Osobní bankrot manželů naopak chrání oba partnery, tedy i toho, který dluhy nezavinil, případně o nich neměl nejmenší tušení.

Splňujete podmínky úpadku?

Oddlužení je jeden ze způsobů řešení úpadku, kdy máte závazky nejméně ke dvěma věřitelům, které jsou alespoň 30 dnů po splatnosti a jejich splácení je již nad rámec vašich finančních možností. Oddlužení může mít podobu splátkového kalendáře nebo prodeje majetku. V případě, že nevlastníte dostatečný majetek, musíte být schopni ze svých příjmů v následujícíh pěti letech uhradit minimálně třetinu svých dluhů. Podáním návrhu na insolvenci přestávají nabíhat sankční úroky a poplatky za nesplácení, a majetek vám nemůže zabavit exekutor.

Jak podat společný návrh manželů na povolení oddlužení

Podání návrhu na společné oddlužení manželů je stejné jako u oddlužení fyzické osoby, avšak řídí se dalšími specifickými pravidly a podmínkami. Společný návrh se podává ke krajskému soudu dle místa trvalého bydliště manželů prostřednictvím předepsaného formuláře. Ten musí obsahovat veškeré náležitosti dané insolvenčním zákonem a musí být podepsán od obou manželů s úředně ověřeným podpisem.

Návrh na společné oddlužení manželů:

  • musí podat manželé společně; pro posouzení, zda jde o osoby oprávněné podat takový návrh, je rozhodné, zda-li jsou manželé ke dni, kdy návrh na společné oddlužení dojde insolvenčnímu soudu
  • musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že pro potřeby oddlužení se využije celý jejich majetek ve společném jmění manželů, včetně budoucích příjmů; prohlášení je nutno opatřit úředně ověřeným podpisem každého z manželů
  • zajišťuje manželům po celou dobu insolvenčního řízení i po dobu oddlužení postavení nerozlučných společníků a jsou považováni za jednoho dlužníka
  • k formuláři je třeba doložit řadu příloh – potvrzení o příjmech za uplynulé tři roky, potvrzení o předpokládaných příjmech v následujících pěti letech, seznam závazků s uvedením jejich věřitelů, seznam majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých případných dlužníků, úvěrové smlouvy, smlouvy o pronájmu, atd.)

Správně sepsaný a podaný návrh na společné oddlužení manželů je základním předpokladem úspěchu u soudu. Pokud insolvenční soud shledá v návrhu formální chyby, případně se bude domnívat, že jeho podáním sledujete nepoctivý záměr, žádost okamžitě zamítne. Dříve než tedy začnete podnikat konkrétní kroky k oddlužení, poraďte se nejprve u odborníků. Existuje řada oddlužovacích společností nebo bezplatných finančních poraden, kde vám žádost o ddlužení sepíší.

Společné oddlužení manželů má své výhody

Společné oddlužení manželů má několik nesporných výhod. Především jako manželé společnými silami lépe dosáhnete na podmínky povolení oddlužení, kdy je požadována úhrada minimálně 30 % celkového objemu všech vašich závazků. Dluhy, které jsou ve společném jmění manželů jsou započítávány pouze jedenkrát. Kdybyste totiž podali návrh každý zvlášť, museli byste také dluhy ze společného jmění manželů uvést samostatně, tedy duplicitně. Podáním společného návrhu se významně snižuje společný dluh manželů. Není potřeba platit dvakrát 30 % z celkového počtu závazků, tzn. v součtu 60 %, ale jen jednou 30 % ze všech pohledávek věřitelů.  

Další výhodou je určitě i nižší finanční náročnost celého insolvenčního řízení v případě, že vám soud schválí oddlužení formou splátkového kalendáře. Ta vyžaduje ustanovení isnolvenčního správce, jehož odměna bude daleko nižší, než kdyby návrh podával každý z manželů samostatně.

Rozvod není řešení

Velmi často se stává, že jeden z manželů naseká dluhy bez vědomí druhého a ten je pak postaven před hotovou věc. Je-li v případu nevinně, začne se zajímat o to, jak svůj majetek ochránit. Bohužel, společných dluhů se nezbaví a řešením není ani rozvod. Kdyby o něj požádal jeden z manželů před povolením osobního bankrotu a s partnerem se nedohodl, jak si společný majetek a dluhy rozdělí, dostane automaticky polovinu dluhů, které nadělal nezodpovědný manžel.

Když soud oddlužení povolí, zákonem stanovená doba oddlužení je pět let. Jelikož splátkový kalendář počítá s příjmy obou manželů, rozvod by tímto podmínky oddlužení porušil a soud by jej zastavil. V tom případě by byla ještě možní dohoda mezi partnery, kdy jeden bude druhému dál přispívat na oddlužovací splátky. Lidem po rozvodu se značně zvednou životní náklady, tudíž mohou mít velký problém se splácením povinné částky v oddlužení. Nepříjemnou situací ve finančním rozpočtu je také stanovení vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem, případně vůči jednomu z bývalých partnerů.

V oddlužení po rozvodu je třeba počítat také s tím, že platba výživného na nezletilé děti může narušit splátkový kalendář osobního bankrotu. Výživné na děti se platí v plné výši kdykoli během insolvenčního řízení i na úkor ostatních dluhů. Může tak dojít k situaci, že věřitelům nebude uhrazeno 30 % jejich pohledávek a nebude tak splněna základní podmínka oddlužení.

Významnou změnou po rozvodu může být také výše nezabavitelné částky. Samotnou výši této částky ovlivňuje i to, že manžel je další vyživovanou osobou. Rozvodem se nezabavitelná částka sníží o jednu vyživovanou osobu manžela, to znamená, že se sníží oběma manželům.

Pokud společně jako manželé obstojíte v těžké životní zkoušce a projdete úspěšně celým procesem oddlužení, budete mít po pěti letech jistotu, že vás kvůli starým dluhům nenavštíví exekutor. Jestliže jste podepsali úvěrové smlouvy neuváženě oba dva, určitě se na strastiplné cestě oddlužení vzájemně podržíte. V opačném případě záleží už jen na toleranci druhého partnera.

Napsat komentář