Víte, jak podat návrh na insolvenci?

Máte-li dluhy na krku a exekutora v patách, není nic jednoduššího, než podat návrh na insolvenci a zahájit insolvenční řízení. V tu chvíli se vymáhání zastaví a věřitelé i dlužníci musí vyčkat na rozhodnutí soudu. Avšak šanci na úspěch mají jen ti, kdo doloží soudu bezchybný návrh na povolení oddlužení. V opačném případě se kolotoč vymáhání rozjíždí znovu. Proto je určitě dobré vědět, jak podat návrh na insolvenci a neudělat fatální chybu. Insolvenční návrh může podat jak dlužník, tak věřitel, ale vždy je výchozím krokem k oddlužení, bez něj soud konat nemůže. Jiné osoby, i kdyby to s dlužníkem nebo věřitelem myslely sebelépe, takový návrh podat nemohou.

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení lze zahájit pouze na návrh dlužníka nebo věřitele, buď v písemné, případně elektronické podobě k místně příslušnému krajskému soudu. Kdybyste návrh podali k jinému soudu, bude chvíli trvat, než si ho mezi sebou přepošlou. Je-li návrh na oddlužení podáván písemně, musí být opatřen úředně ověřeným podpisem, stejně tak jeho elektronická podoba vyžaduje zaručený elektronický podpis. Kromě toho samozřejmě musí mít veškeré náležitosti dle zákona. V případě, že si nejste jisti a nevíte, jak podat návrh na insolvenci, obraťte se rovnou na odborníky. Touto problematikou se zabývá řada oddlužovacích společností, bezplatných finančních poraden či neziskových organizací, kde s vámi nejen žádost sepíší, ale také kvalifikovaně poradí.

Pokud podává insolvenční návrh dlužník:

  • uvede, proč se domnívá, že je v úpadku
  • úpadek doloží důkazy
  • doplní informace stanovené zákonem (seznam majetku, seznam závazků, doklady o příjmech, atd.)
  • navrhne soudu způsob řešení úpadku
  • současně podá návrh na povolení oddlužení

Pokud podává insolvenční návrh věřitel:

  • uvede, proč si myslí, že je daný dlužník v úpadku
  • úpadek doloží důkazy
  • připojí přihlášku své pohledávky

Ať už podává návrh věřitel nebo dlužník, musí být vždy jasně specifikováno, kdo je navrhovatel, kdo dlužník, co je příčinou úpadku nebo proč se domníváte, že úpadek reálně hrozí a co vás opravňuje k podání návrhu.

V případě, že návrh na oddlužení neobsahuje všechny nezbytné náležitosti, soud vás informuje a dá vám sedmi denní lhůtu na nápravu. Jestliže požadavkům soudu nevyhovíte a nedoložíte chybějící informace, soud žádost automaticky zamítne.

Insolvence má své podmínky

Dříve než začnete podnikat jakékoli kroky k oddlužení, nejprve se ujistěte, že dokážete vyhovět základním podmínkám insolvenčního zákona. Bez jejich splnění nemáte šanci na úspěch a soud vám osobní bankrot nepovolí. V prvé řadě se jako dlužník musíte nacházet v úpadku (případně hrozícím úpadku). Pod pojmem úpadek se rozumí situace, kdy má dlužník více věřitelů, jeho závazky jsou déle než 30 dní po splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Další důležitou podmínkou je mít dostatečný příjem nebo přiměřený majetek, kterým může dlužník uhradit minimálně 30 % všech stávajících závazků.

Vyhlášení osobního bankrotu je pro dlužníka často jediným posledním řešením, jak se zbavit dluhů. Insolvenční soud však může navrhovateli za určitých okolností uložit, aby složil zálohu na náklady insolvenčního řízení, a to ještě před schválením insolvenčního návrhu. Tato záloha může být maximálně ve výši 50 000 Kč, ale soud přistupuje k této částce zcela individuálně a hodnotí případ od případu. Pokud navrhovatel zálohu nezaplatí, soud může řízení zastavit nebo částku vymáhat.

Napsat komentář