Osobní bankrot má nová pravidla: Jak podat žádost?

Když už se zdá, že dluhy nemají žádné řešení, pořád ještě zbývá poslední možnost – vyhlásit osobní bankrot. Avšak pro oddlužení platí v současné době tak trochu jiná pravidla. Pojďme se tedy s nimi blíže seznámit.

Od 1. července 2017 vstoupila v platnost novela insolvenčního zákona, která má podle Ministerstva spravedlnosti předně posílit práva účastníků insolvenčního řízení, zvýšit ochranu dlužníků před neregulérními návrhy a posílit transparentnost celého insolvenčního řízení. Snížit by se také měla administrativní zátěž pro insolvenční soudy. Novela insolvenčního zákona stanovila nové podmínky pro podání návrhu na oddlužení, čímž se Ministrestvo spravedlnosti snaží více zprůhlednit činnost různých oddlužovacích společností, které se ke svým klientům ne vždy chovají zcela korektním způsobem. Návrh na povolení oddlužení už nemůže od července sepsat kdokoli. 

Kdo může sepsat a podat návrh na oddlužení?

Do konce června letošního roku platilo, že člověk usilující o oddlužení mohl návrh k soudu podat sám, případně se mohl obrátit s žádostí o pomoc na nějakou firmu (oddlužovací společnost, finanční poradnu, atd.). To už dnes možné není. Podle novely zákona smí návrh na oddlužení podat člověk sám jen tehdy, má-li právnické vzdělání magisterského stupně nebo složil zkoušku na insolvenčního správce. V opačném případě si musíte návrh na povolení oddlužení nechat sepsat a podat od zákonem povolené osoby.

Od 1. července 2017 může návrh na oddlužení sepsat a podat pouze:

  • advokát
  • notář
  • insolvenční správce
  • soudní exekutor
  • akreditovaná osoba

V případě soudních exekutorů ale platí jedno omezení: nemůže jít o exekutora, který proti vám vede exekuci. Dále zákon uvádí, že ten, kdo návrh sepisuje, má ho také podat u krajského soudu dle místa trvalého bydliště.

Novela také stanovila výši odměny, kterou si můžou právníci, notáři a další účtovat za vyhotovení návrhu:

  • maximálně 4 000 Kč bez DPH
  • u společného oddlužení manželů maximálně 6 000 Kč bez DPH

Podle nového znění zákona zároveň platí, že právníci a notáři poskytující služby v oblasti oddlužení nesmí chtít odměnu předem, ale až po zahájení insolvenčního řízení. To v praxi znamená, že ve lhůtě 30-ti dnů uplatní svoji “pohledávku” stejně jako ostatní věřitelé. V případě, že soud žádost o oddlužení zamítne, zároveň vám uloží povinnost zaplatit odměnu za sepsání a podání návrhu.

Vedle právníků a notářů zákon povoluje sepsat a podat návrh na oddlužení také akreditovaným osobám. Jedná se vlastně o právnické osoby, nejčastěji neziskové organizace, které získají akreditaci Ministerstva spravedlnosti. Neziskovky musí ale své služby poskytovat zdarma. Seznam akreditovaných osob je rovněž k dispozici na stránkách ministerstva.

Nezapomeňte ale, že odměna za sepsání a podání návrhu na oddlužení není jediným prvotním nákladem celého oddlužení. Placené jsou i služby insolvenčního správce, který na celý průběh oddlužení dohlíží. Navíc vám soud na začátku oddlužení může nařídit úhradu zálohy ve výši až 50 000 Kč. Soudy sice výši zálohy vzhledem k nepříznivé finanční situaci dlužníků snižují, ale i tak se může jednat o částku kolem 10 000 Kč.

Návrh podaný? Další postup beze změn

Jakmile je návrh na povolení oddlužení úspěšně podaný k soudu, dál celé oddlužení probíhá jako dosud. Soud zkontroluje v řádu několika hodin formální správnost návrhu a zahájí insolvenční řízení, což se následně projeví informací v insolvenčním rejstříku. V tom okamžiku se veškeré exekuce vedené proti vám zastaví a věřitelé mají 30 dnů na to, aby své pohledávky přihlásili do insolvenčního řízení. Schůze věřitelů, případně insolvenční soud potom rozhodne, jakým způsobem oddlužení proběhne: zpeněžením majetku nebo splátkovým kalendářem.

Do budoucna Ministerstvo spravedlnosti chystá i další novinky týkající se zásadních podmínek osobního bankrotu. Na oddlužení dosáhne daleko více žadatelů: nebude nutné splatit minimálně třetinu dluhů. Limit má ze zákona úplně vypadnout. Kdy to bude? Další novela insolvenčního zákona aktuálně čeká na projednání v Poslanecké sněmovně.

Napsat komentář