Insolvence: Hledání osob v insolvenčním rejstříku

Insolvence je zpravidla poslední záchranou pro dlužníky, kteří nejsou schopni hradit svoje závazky vůči věřitelům, i když mají snahu. Předlužení lidé často splácí půjčku půjčkou a tím pádem se pozvolna propadají do nekonečné dluhové propasti. Jediným východiskem pak zůstává oddlužení neboli insolvence, která vás při dodržení všech zákonem stanovených podmínek dokáže dluhů zbavit natrvalo. Podáním insolvenčního návrhu je zahájeno insolvenční řízení, které vymáhání dlužné částky ze strany věřitelů zastaví do doby, než soud rozhodne o způsobu oddlužení. Veškeré informace týkající se insolvenčního řízení jsou veřejně přístupné v insolvenčním rejstříku. Pro občany ale i firmy tak představuje klíčový zdroj informací každé insolvence: hledání osob a firem vám prozradí, kdo je v úpadku a kdo nikoliv. Tím máte vždy možnost ověřit si solventnost protistrany.

Co je insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je vlastně online seznam všech probíhajících a v minulosti již proběhlých insolvenčních řízení v České republice. Oficiální webové stránky insolvenčního rejstříku provozuje Ministerstvo spravedlnosti ČR a veškeré informace jsou zde poskytnuty zcela zdarma. V případě, že chcete vyhlásit osobní bankrot a podáte návrh na povolení oddlužení, je zahájení insolvenčního řízení oznámeno vyhláškou v insolvenčním rejstříku do dvou hodin od podání návrhu. Od tohoto okamžiku je pozastavena veškerá činnost exekutorů a věřitelé musí vyčkat na rozhodnutí soudu o úpadku dlužníka. Insolvenční rejstřík je poměrně důležitý pro účastníky insolvenčního řízení, jelikož jejím prostřednictvím jsou zde zveřejňována všechna rozhodnutí insolvenčního soudu a zároveň přes něj probíhá doručování některých písemností. Kromě toho obsahuje veškerou přiloženou dokumentaci, která je součástí konkrétního insolvenčního řízení. Jelikož je insolvenční rejstřík veřejně přístupný, každý si z něj může pořizovat výpisy či kopie.

Jak hledat v insolvenčním rejstříku

Chcete-li jako fyzická osoba nebo firma vstoupit do nového obchodního vztahu (nový zaměstnavatel, zákazník, dodavatel či obchodní partner), nejprve si zjistěte, zda proti fyzické nebo právnické osobě nebyla vyhlášena insolvence: hledání osob či subjektů je možné provést dvěma způsoby.

První možností je využití oficiálního webu insolvenčního rejstříku. Stačí jen vyplnit online formulář, kde zadáte údaje o osobě, která vás zajímá (jméno, příjmení, datum narození,…) a systém vám následně nabídne seznam, z něhož si už snadno vyberete. Po kliknutí na “detail” získáte informace o celém průběhu insolvenčního řízení. Samozřejmostí je také vyhledávání podle spisové značky a další nadstandardní možnosti vyhledávání. V případě vyhledávání podnikatelských subjektů zadáte IČO a název společnosti.

Druhou možnost nabízí kontaktní místa Czech POINT, kde lze získat ověřený výpis z insolvenčního rejstříku. Tato služba je však zpoplatněna, za první stranu zaplatíte stokorunu, za každou další pak padesát korun.

Co všechno lze zjistit v insolvenčním rejstříku

Insolvenční rejstřík vám poskytne veškeré podrobné detaily každého probíhajícího insolvenčního řízení. Zároveň se dozvíte, kdo je ustanoven jako insolvenční správce, kde sídlí a jaké má identifikační číslo. Insolvenční rejstřík je velmi hodnotným zdrojem informací každé insolvence: hledání osob lze provést i pět let zpětně. Každý člověk si tak může ověřit, zda-li se v posledních pěti letech daná fyzická či právnická osoba nenacházela v úpadku nebo v hrozícím úpadku.

Insolvenční rejstřík obsahuje:

  • seznam insolvenčních správců
  • seznam dlužníků
  • insolvenční spisy

Pro každého dlužníka je veden jeden insolvenční spis, ve kterém jsou chronologicky zaznamenány veškeré informace a rozhodnutí soudu vydaná v insolvenčním řízení – všechny podané návrhy, dokumenty, přihlášky do insolvenčního řízení, incidenční spory, atd. Insolvenční zákon ale také vymezuje okruh dokumentů, ke kterým nemá veřejnost přístup. Jedná se například o některé dočasně neveřejné písemnosti, které by mohly mařit účel insolvenčního řízení. Pro fyzické osoby může být rovněž nepříjemné, že dokumentace insolvenčního řízení obsahuje také soupis jejich soukromého majetku.

Výmaz z insolvenčního rejstříku

I když se insolvenční rejstřík průběžně promazává, údaje o dlužnících jsou zvěřejňovány ještě dalších pět let po ukončení insolvenčního řízení. Tedy přesněji řečeno – pět let od doby, kdy rozhodnutí soudu o ukončení insolvenčního řízení nabude právní moci.

Pokud ovšem insolvenční řízení skončilo nepřijetím insolvenčního návrhu nebo jeho odmítnutím či zastavením z důvodu nenaplnění podmínek, může dlužník žádat o vyškrtnutí ze seznamu dlužníků už po uplynutí třech měsíců poté, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. Údaje v insolvenčním rejstříku musí být znepřístupněny do 15 dnů od doručení žádosti soudu.

Informace poskytované insolvenčním rejstříkem mají samozřejmě dopad na každodenní fungování jednotlivců a firem. Záznam v insolvenčním rejstříku může být překážkou k získání bankovního úvěru a v podnikatelské sféře mohou mít dodavatelé přísnější požadavky na způsob placení.

Napsat komentář