Jak podat návrh na oddlužení

Oddlužení nebo také osobní bankrot přichází na řadu ve chvíli, kdy už dlužník nedokáže plnit svoje závazky vůči věřitelům a postupně se propadá do dluhové pasti. Osobní bankrot je pak jeden ze způsobů, jak se dluhů zbavit natrvalo. Ale pozor, soud nepovolí oddlužení každému. V prvé řadě musíte splňovat základní podmínky oddlužení dané insolvenčním zákonem. Máte-li šanci na úspěch, pak můžete podat návrh na oddlužení, který se připojí k návrhu na zahájení insolvenčního řízení. Od toho okamžiku se zastaví veškeré exekuční řízení a dluhy přestanou narůstat o další úroky a poplatky. Věřitelé i dlužníci musí vyčkat na rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu oddlužení. Ten je proveden buď prodejem majetku nebo splátkovým kalendářem.

Podmínky osobního bankrotu

Dříve než se rozhodnete podnikat jednotlivé kroky vedoucí k trvalému oddlužení, nejprve zvažte, zda dokážete vyhovět základním podmínkám insolvenčního zákona. Ten říká, že musíte mít závazky alespoň ke dvěma věřitelům a být v prodlení se splácením minimálně 30 dnů. Pokud tomu tak je, pak jsou další otázkou vaše příjmy. Musíte dostatečně vydělávat, abyste mohli v následujících pěti letech uhradit minimálně 30 % z celkového objemu všech vašich dluhů, případně můžete zpeněžit svůj majetek.

Celý proces osobního bankrotu je značně administrativně náročný, avšak formální správnost všech dokumentů a listin, a perfektní zpracování návrhu na oddlužení je prvořadým předpokladem úspěchu u soudu. Proto je jistě na místě obrátit se na odborníky působících v řadě oddlužovacích společností nebo bezplatných finančních poradnách. V případě, že nebude návrh na oddlužení obsahovat všechny náležitost nebo pokud soud nabude dojmu, že oddlužením sledujete nepoctivý záměr či jako dlužník přistupujete ke svému závazku lehkomyslně, insolvenční soud žádost odmítne.

Podání návrhu na povolení oddlužení

Návrh na povolení oddlužení se podává společně s insolvenčním návrhem k místně příslušnému krajskému soudu. K podání návrhu na oddlužení je oprávněn pouze dlužník. Pokud už ale bylo insolvenční řízení zahájeno na návrh někoho z věřitelů, může dlužník návrh na oddlužení podat do 30 dnů od okamžiku, kdy mu byl prostřednictvím soudu doručen návrh některého z věřitelů na zahájení insolvenčního řízení.

K podání návrhu na povolení oddlužení slouží speciální formulář, který je ke stažení na internetu a nebo si ho můžete vyzvednout přímo v soudní budově. Návrh lze podat jak v tištěné, tak elektronické podobě. V samotné žádosti vyplníte údaje o očekávaných příjmech v následujících pěti letech, příjmy za poslední tři roky a sami navrhnete způsob oddlužení.

K návrhu na povolení oddlužení je nutné doložit další dokumenty a listiny:

  • seznam majetku a seznam závazků
  • potvrzení dokládající údaje o příjmech dlužníka
  • písemný souhlas nezajištěného věřitele, že hodnota plnění pohledávky bude nižší než 30 %

Všechny požadované dokumenty musíte nechat úředně ověřit, bez znaleckých posudků majetku bude návrh neplatný. V případě, že podáváte návrh na oddlužení v tištěné verzi, musíte listinu ručně podepsat a podpis nechat úředně ověřit. Součástí elektronické žádosti je samozřejmě elektronický podpis.

Pokud jste v manželské svazku, je potřeba, aby váš partner s oddlužením souhlasil. Proto je nutné, aby svůj souhlas výslovně uvedl v žádosti o oddlužení a zároveň stvrdil podpisem. Jestliže se na vašem oddlužení bude podílet další třetí osoba jako spoludlužník nebo ručitel a je ochotna se k tomuto zavázat, musí také návrh na osobní bankrot spolupodepsat.

Rozhodnutí soudu o schválení návrhu na povolení oddlužení

Jakmile podáte návrh na oddlužení k soudu, obvykle do 15 dnů se dozvíte, zda-li váš návrh prošel. V případě, že samotný návrh bude špatně vyplněný nebo budou chybět některé dokumenty, budete mít 7 dnů na nápravu. Jestliže tuto dobu promarníte, soud vaši žádost zamítne. Bude-li vše v pořádku a soud vám oddlužení povolí, vydá na jeho základě usnesení, kterým stanoví způsob oddlužení. Budete zapsáni v insolvenčním rejstříku a dojde k zastavení všech exekucí.

Jak proběhne oddlužení

Oddlužení je možné provést dvěma způsoby, a to zpeněžením (prodejem) majetku dlužníka nebo splátkovým kalendářem. Abyste ale mohli svůj dluh postupně splatit, musíte především dostatečně vydělávat, případně vám na splátky může přispívat další osoba, což je nutné insolvenčnímu soudu doložit. Přesto splátkový kalendář počítá s pětiletým obdobím, kdy veškeré vaše příjmy půjdou na dluhy a vám zůstane na živobytí jen minimální nezabavitelná částka. Pokud se vám podaří za pět let zaplatit minimálně třetinu svých závazků věřitelům a neporušíte podmínky oddlužení, zbývající dluhy se vám odpustí. Můžete začít znovu od nuly.

Napsat komentář