Co je insolvence, jak probíhá oddlužení

Dluhy jsou jako časovaná bomba, pokud je neřešíte, můžou vás připravit o veškerý majetek. Věřitelé se zpravidla snaží využít všechny právní prostředky k tomu, aby jejich pohledávka byla uspokojena. Jako dlužník si v prvé řadě uvědomte, že čím dříve dluhy uhradíte, tím menší částku v konečném výsledku zaplatíte. Jelikož úroky z půjček každým dnem nezadržitelně rostou, neztrácejte zbytečně čas a začněte jednat. Osobní bankrot vás dokáže oddlužit a vrátit život opět do normálních kolejí. Už jen zahájením insolvenčního řízení se zastaví veškeré exekuce a následně budete mít pět let na to, abyste alespoň třetinu svých závazků splatili. Po této době se vám zbytek dluhů navždy odmaže. Nejdříve se ovšem informujte o tom, co je insolvence, jak probíhá oddlužení a jaké máte jako dlužník práva a povinnosti. Oddlužení je po administrativní stránce poměrně náročný proces, proto existují různé oddlužovací společnosti a finanční poradny, které se touto problematikou zabývají. Využít jejich služeb je rozhodně na místě.

Podmínky oddlužení

Jestliže doslova splácíte půjčku půjčkou a tím pádem se pomalu propadáte až na samé dno, je oddlužení často poslední záchranou. Ovšem ne každý člověk může vyhlásit osobní bankrot. Oddlužení má totiž zákonem stanovené podmínky, které musíte splňovat. Abyste se tedy co nejrychleji zorientovali v insolvenčním právu, nejprve se podívejte, co je insolvence, jak probíhá oddlužení a jaké administrativní kroky je třeba učinit. Již dopředu se připravte na velké papírování, které složitý proces oddlužení doprovází.

Insolvenční řízení má několik fází:

  1. Podání insolvenčního návrhu
  2. Zahájení insolvenčního řízení
  3. Rozhodnutí o úpadku dlužníka
  4. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka
  5. Rozhodnutí o splnění oddlužení, konec insolvence

Co je insolvence

Insolvence neboli oddlužení je způsob řešení úpadku, kdy jsou všechny dlužníkovy dluhy sjednoceny, pohledávky věřitelů jsou uspokojeny zcela nebo částečně a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. Nejčastější formou oddlužení je splátkový kalendář, což znamená, že po dobu pěti let musíte uhradit minimálně 30 % z celkového objemu všech svých závazků. Splátky probíhají insolvenčními srážkami ze mzdy a na živobytí vám zůstane jen nezabavitelná částka. V případě, že vlastníte nemovitost, může oddlužení proběhnout zpeněžením majetku, ovšem za předpokladu, že jeho hodnota je daleko vyšší než nejméně třetina vašich závazků.

Návrh na povolení oddlužení můžete podat, pokud splňujete základní podmínky:

  • máte závazky alespoň ke dvěma věřitelům
  • dluhy jsou minimálně 30 dnů po splatnosti a ani nadále nejste schopni tyto závazky plnit

O oddlužení můžete tedy požádat v případě, že máte půjčky nejméně u dvou odlišných subjektů (dvě banky, banku a nebankovní společnost, atd.). Máte-li například kontokorent, kreditní kartu a spotřebitelský úvěr v jedné bance, podmínku mnohosti věřitelů nesplňujete.

Jak probíhá insolvence

O insolvenci (oddlužení) požádáte podáním návrhu na povolení oddlužení spolu s insolvenčním návrhem k místně příslušnému krajskému soudu. Návrh se podává na předepsaném formuláři a je nutné k němu doložit všechny soudem požadované dokumenty a listiny. Bezchybné zpracování návrhu je výchozím předpokladem vaší úspěšnosti u soudu. Pokud nebude žádost obsahovat všechny náležitosti, soud návrh na oddlužení zamítne.

Jakmile soud přijme žádost o oddlužení, do dvou hodin je zahájeno insolvenční řízení a tato informace je zveřejněna v insolvenčním rejstříku. Tím okamžikem se zastaví i již probíhající exekuce a veškeré vymáhání ze strany věřitelů, a k dluhům přestanou nabíhat další náklady v podobě úroků a penále. Účastníci insolvenčního řízení musí vyčkat na rozhodnutí o úpadku dlužníka a schválení oddlužení. Pokud vám soud povolí osobní bankrot, zároveň určí způsob, jakým budete oddluženi (zpeněžení majetku nebo splátkový kalendář) a stanoví osobu insolvenčního správce. Ten na vás bude po celou dobu oddlužení dohlížet.

Pouhým schválením oddlužení ještě nemáte jako dlužník vyhráno. V případě splátkového kalendáře na vás čeká dost náročné pětileté období, kdy musíte plnit všechny podmínky stanovené insolvenčním soudem. Jejich porušení by pro vás mohlo znamenat zrušení insolvence a soud by následně úpadek řešil konkurzem.

Napsat komentář